Зареждане

Янита Стойчева

Янита Стойчева
Старши учител
Група "Конче-Вихрогонче"

Янита Стойчева

„Най-голямото предизвикателство е да спечелиш едно дете. Винаги съм смятал, че ако успееш да накараш едно дете да се усмихне, ако му вдъхнеш надежда, ако го развълнуваш, значи си се справил по най-добрия начин.... Някои казват, че е трудно да работиш с деца. Аз ще ви кажа – прекрасно е! Те носят някаква магия в себе си, притежават въображение, което не е притъпено от опита и превръщането им във възрастни. Децата са изключително важни! Те са нашето бъдеще, нали?“ Никълъс Кейдж

Образование:
Образователно-квалификационна степен – магистър по специалност „Предучилищна педагогика“ със специализация „Педагогика на масовата и художествена комуникация“
Професионални квалификации – първа професионално-квалификационна степен; професионална квалификация по „Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата”

Придобити компетентности:

 • треньор по „Правата на детето”;
 • в областта на екипната работа за интегриране на учебно съдържание, реализиране на мултидисциплинарни проекти, изследователска дейност, интеркултурни и презентационни умения на учителя;
 • в областта на взаимодействието: детска градина – семейство; работа с родители в приобщаващото образование и на деца и ученици със специални образователни потребности ; арттерапия и терапевтични корективни стратегии за неприемливо детско поведение; практически насоки за работа с хиперактивни деца; вербална и невербална комуникация за позитивна среда;
 • базови и специфични компютърни умения; дигитални умения за партньорство;
 • за работа по проекти; методи за гъвкаво управление на проекти във всички области;
 • за преподаване на математика по системата JUMP Math;
 • придобито езиково ниво по английски език.

Участие в:

 • комисии в детската градина;
 • разработване и провеждане на тренинги за родители и на минипроекти;
 • работа по проектите на детската градина;
 • международна конференция „Чуй ме!“ по проект: „Разпознаване и предотвратяване на тормоза чрез участие и гледна точка на децата в седем държави от Европейския съюз.“, с български партньор Фондация „Асоциация Анимус“; годишни национални педагогически конференции с организатор и партньор Фондация „Кузманов“.

Публикации в:

 • специализирано издание - сборник „Добри педагогически практики от иновативно и проектно-базирано обучение за деца и ученици“ от IX-та НПК – 2021 г. (в процес на издаване)
 • специализирано издание - сборник „Добри педагогически практики от присъствено и дистанционно обучение“ от VIII-ма НПК – 2020 г.
 • учебно помагало „Правото на детето на права” за работа с деца и родители по правата на детето – 2014 г.;
 • списание „Педагогика“ – 2013 г.
 • учебно помагало „Етнокултурна образователна практика за взаимодействие с родителя в мултиетническа среда”. – 2012г.
 • илюстратор на първата българска персонализирана книжка за деца „Коледни вълнения”. Издател: „Идеи за мама” ЕООД на адрес office@ideizamama.com и www.ideizamama.com – 2011г.;

Отговорността за нашето бъдеще е в ръцете на всеки учител!