Зареждане

Надка Пачеджиева

Надка Пачеджиева
Зам. директор учебна дейност

Надка Пачеджиева

Трудов стаж

От 08.04.2002 г. до 30.07.2022 г. Директор на ОДЗ/ ДГ № 33 „Сребърни звънчета”, гр.София
От 01.12.1998 г. до 08.04.2002 г. Директор на ЦДГ № 12 „Олимпийче”, гр.София
От 15.09.1980 г. до 01.12.1998 г. Детски учител

Образование и допълнителна квалификация

От 08.07.2019 г. - Удостоверение за външен експерт към Националния инспекторат по образование гр.София
От 18.06.2009 г. - Сертификат за „Мениджър проекти”
От 2006 г. до 2008 г. - Образователен мениджмънт; Магистър по педагогика - Междууниверситетска програма по „Образователен мениджмънт” към Софийски университет „Св.Климент Охридски”
От 18.12.1997 г. - ІI-ра професионално-квалификационна степен
От 25.09.1995 г. - Квалификация на специалист – „учител логопед“
От 1986 г. до 1989 г. - Предучилищна педагогика; Магистър; Софийски университет „Климент Охридски”

Участие в проекти

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове – /2019 – 2022 г./
Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове - 2021 г.
Иновативна обучителна методология за здравословно хранене на децата в предучилищно и начално образование – HealthEDU - 2017 г.
Проект „Движим се безопасно” към Съвета по безопасност на движението на децата в София – 2009 г.
Проект „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” към Министерство на регионалното развитие и благоустройство -  2008 г.
Проект „Ремонт и подобряване на материалната база в Обединено детско заведение № 33” към  Японското посолство в Р България – 2005 г.

Професионални отличия и награди

„Статуетка с герба на София“ и грамота от кмета на София Йорданка Фандъкова - за добро управление на образователната институция, осигуряване на сигурна и безопасна среда за децата, участие в национални програми и проекти и сътрудничество със синдикални и работодателски организации - 01.11.2020 г.
Грамота и книга от Кмета на Столична община за реализиране на дейности, свързани с опазване на живота и здравето на децата и учениците в пътното движение – 22.05.2009 г.
Плакет от Столична община за принос в развитието на детския спорт – състезание по плуване за деца от район „Овча купел” - 20.05.2009 г.
Почетно отличие „НЕОФИТ РИЛСКИ” за цялостна професионална трудова дейност в системата на народната просвета – 26.05.2008 г.
Грамота и плакет от Кмета на Столична община - за сътрудничество при реализиране на дейности в изпълнение на стратегията за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община – 13.02.2008 г.
„Директор на годината” по случай 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост - от Съюза на работодателите в системата на народната просвета в Р България - 2005 г.