Зареждане

Десислава Аугстен

Десислава Аугстен
Старши учител
Група "Пчеличка"

Десислава Аугстен

Висше образование:

„Приложна лингвистика“ с Новогръцки език в НБУ
Специалност – специалист преводач с икономическа и политическа насоченост
 „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в СУ „ Св. Климент охридски“

Степен – магистър

„Логопедия „ в СУ „ Св. Климент Охридски“

Степен – магистър

V , IV и III ПКС

Участва и придобива компетентности в различни външни квалификационни форми, вътрешно - институционална  квалификация, участва в комисии в детската градина. Проведени тренинги с родители и учители. Работа по проекти.

Притежава знания и умения свързани с идентификация и оценка на комуникативните нарушения на развитието.

Има богат опит в диагностиката, превенцията и терапията на езиковите и говорни нарушения при деца и възрастни.

Интересите и са в областта на изследване и развитие на фонологичното осъзнаване, ранната диагностика и превенция на специфични обучителни трудности.

Вярва, че всички деца могат и че ранното детство е период, в който трябва да се осигурят стимулиране и сигурност, от които се нуждаят децата за да разгърнат своя пълен потенциал. Смята, че всеки работещ с деца носи морална отговорност към тях и трябва да разбира и подкрепя правото им на свободно себеизразяване.

Работата с деца е мисия, любов и призвание.