Методика на обучението

Педагогическият екип осъществява своята учебно-възпитателна работа по Програма "Неогея" и Програмна система "Ръка за ръка ", подчинени на личностно-хуманистичния и рефлексивния подход Необходимо е създадените условия в детското заведение да удовлетворяват в най-голяма степен социалните потребности на децата от общуване, да съдействат за оптималното развитие на техните познавателни интереси, максимално да стимулират детската интелектуалност, самостоятелност и творчество.

>> Конкретизирането на тези изисквания  се изразява в:

> прилагане модели за целесъобразна социализация на детето във всички режимни моменти

> създаване условия за максимална свобода на децата,съобразно техните права и отговорности

> използване разнообразни варианти, за дневна организация на детския живот

>> Практическите моделите на взаимодействие се реализират на три нива:

> личностно ниво, в което детето е в центъра на предметната и социалната среда

> дейностно ниво, в което детето усвоява система от дейности, необходими за неговото цялостно развитие

> рефлексивно ниво, в което детето прилага на практика усвоени от него компетентности