Зареждане

Стратегия

ДГ № 7 “Детелина” осигурява условия за:

  • Полагане основа за учене през целия живот, чрез осигуряване физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаймодействие
  • Ранно детско развитие и подготовка децата за училище
  • Усвояване на български книжовен език и спазване на книжовно-езикови норми в общуването, изразени в овладяване и прилагане на компетентности, определени от Държавни образователни стандарти/ДОС/ за предучилищно образование по направление Български език и литература
  • Овладяване и прилагане на компетентности, определени с Държавен образователен стандарт по другите образователни направления-Околен свят, Математика, Изобразително изкуство, Музика, Физическа култура, Конструиране и технологии

ДГ № 7 „Детелина” прилага цялостно политика за:

  • Подкрепа личностното развитие на детето
  • Изграждане на позитивен организационен климат
  • Утвърждаване на позитивна дисциплина
  • Развитие на общността в детската градина

Директор и педагози участват в разработката на учебни помагала за работа с деца, одобрени от Министерство на образованието.

Знанията, уменията и отношенията на децата като очаквани резултати от обучението и възпитанието по образователни направления и възрастови групи, са конкретизирани в Държавни образователни стандарти.

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ В СТРАТЕГИЯТА

Законосъобразност – съответствие на целите и предлаганите мерки със законите и подзаконовите нормативни актове

Партньорство – координирано участие на институциите за образование и обучение, институциите на властта, гражданското общество и бизнеса в реализацията на политиките за развитие на предучилищното образование в ДГ № 7 "Детелина"

Прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите – значимостта на предучилищното образование предполага висока степен на информираност на обществото

Приемственост – осигуряване на непрекъснато действие на стратегията, независимо от управленски или други промени и гарантиране на постоянство в усилията за осъществяване мисията и визията на ДГ №7.

Устойчивост на резултатите – осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие на постигнатите резултати