Зареждане

Обществен съвет

Обществен съвет в ДГ № 7 “Детелина”

 С цел създаване на условия за активни и демократични функциониращи общности в детската градина е създаден 0бществен съвет.

  • Общественият съвет е орган за подпомагане развитието на детската градина и за граждански контрол на управлението й.
  • Състои се от нечетен брой членове и включва представител на финансиращия орган и представители на родителската общност.
  • Представители на родителите в общественият съвет се излъчват от събрание на родителите, свикано от Директора на детската градина.
  • Членовете на 0бщественият съвет се избират за срок от 3 години.

 Родители, неспазващи правилника за дейността на ДГ, се предлагат за обсъждане на 0бщественият съвет за решаване на проблема.

Членове на Общественият съвет:

  • проф. д-р Ирина Колева
  • Радослава Кузманова
  • Боряна Георгиева
  • Мария Абаджиева
  • Илиана Жотева