Зареждане

История

ОДЗ № 7 „Детелина“ е открита на  15.04.1973 г. на територията на Столична община и от тогава започва утвърждаването ѝ като образователна институция със свой собствен уникален облик. Разположена в подножието на красивата планина Витоша, детската градина  е с площ 14 декара и е едно красиво място, с богата и разнообразна флора . Децата се запознават с растителния и животинския свят в естествени условия и се учат на грижа за тях.

От 2016 г. със Заповед N: СОА16-ПД09-926/27.06.2016 г. от кмета на СО от ОДЗ става ДГ № 7 „ Детелина‘‘ и е авторска детска градина.

Екипът  успешно осъществява своята екологосъобразна възпитателна дейност с 400 деца на възраст от 1,7 год. до 7 год., разпределени по възрастов принцип в 1 яслена и 13 градински групи.
Екологичното възпитание се осъществява чрез Програмнa система “Неогея” и  Програмна  система “Ръка за ръка”, които са насочени към  екологосъобразна  социализация на три-седем годишното дете в условията на детската градина.

Формите на педагогическо взаимодействие са :

  • основна форма на педагогическо взаимодействие
  • допълнителна форма на педагогическо взаимодействие
  • работа в ателие
  • развлечения
  • празници
  • разходки и др.

Всички тези форми съответстват на водещите педагогически подходи – ситуационният и рефлексивният.Летописна книга

Летописната книга е част от историята и магията на детската градина, на събитията и душевността на специалистите в ДГ № 7 «Детелина».
Страниците ѝ са изпълнени с любов, разказващи за всички дейности, случили се през годините. Тя е библиографска рядкост, безценен исторически извор.